• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

คลังความรู้

Home / เอกสารสำนักงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 (ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 (ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)

เอกสารสำนักงาน
คู่มือการใช้งาน Microsoft Access เพื่อจัดการฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม

คู่มือการใช้งาน Microsoft Access เพื่อจัดการฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม

เอกสารสำนักงาน
คู้มือการใช้งานระบบโครงการพระสอนศีลธรรม

คู้มือการใช้งานระบบโครงการพระสอนศีลธรรม

เอกสารสำนักงาน
แบบฟอร์มสำหรับนำข้อมูลประวัติเข้าระบบฐานข้อมูล

แบบฟอร์มสำหรับนำข้อมูลประวัติเข้าระบบฐานข้อมูล

เอกสารสำนักงาน
แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ

เอกสารสำนักงาน
เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการสอนประจำปี

เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการสอนประจำปี

เอกสารสำนักงาน
แบบรายงานผลการเบิก-จ่ายนิตยภัตพระสอนศีลธรรม

แบบรายงานผลการเบิก-จ่ายนิตยภัตพระสอนศีลธรรม

เอกสารสำนักงาน
ตัวอย่างรายงานการโอนค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตัวอย่างรายงานการโอนค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เอกสารสำนักงาน
ใบสมัครพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ใบสมัครพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสารสำนักงาน
แบบกรอกทะเบียนประวัติพระสอนศีลธรรม

แบบกรอกทะเบียนประวัติพระสอนศีลธรรม

เอกสารสำนักงาน
แบบสำรวจการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

แบบสำรวจการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

เอกสารสำนักงาน
คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับครูพระ

คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับครูพระ

เอกสารสำนักงาน
คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่

เอกสารสำนักงาน
แบบสำรวจความต้องการ-จัดทำแผน-ระยะ-ยาว-แบบฟอร์ม

แบบสำรวจความต้องการ-จัดทำแผน-ระยะ-ยาว-แบบฟอร์ม

เอกสารสำนักงาน
วันที่และสถานที่จัดการประกวดระดับจังหวัด/ภาค ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

วันที่และสถานที่จัดการประกวดระดับจังหวัด/ภาค ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

เอกสารสำนักงาน
แบบฟอร์มข้อมูลผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาค58

แบบฟอร์มข้อมูลผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาค58

เอกสารสำนักงาน
แบบรายงานการปฏิบัติการสอน ส่วนภูมิภาค

แบบรายงานการปฏิบัติการสอน ส่วนภูมิภาค

เอกสารสำนักงาน
แบบรายงานการปฏิบัติการสอน (ส่วนกลาง)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แบบรายงานการปฏิบัติการสอน (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารสำนักงาน
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน

ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน

เอกสารสำนักงาน
ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน

ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน

เอกสารสำนักงาน