• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

คลังความรู้

Home / สำหรับพระสอนศีลธรรม

บทบาทหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทบาทหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำหรับพระสอนศีลธรรม