สื่อการสอน การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

สื่อการสอน การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

หนังสือการจัดการสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  จัดทำโดย กรมวิชาการ กระงทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุัฏราชวิทยาลัย