เอกสารประกอบการบรรยาย นโยบายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย คุณอรอนงค์ ลาภภูวนารถ

เอกสารประกอบการบรรยาย นโยบายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย คุณอรอนงค์ ลาภภูวนารถ

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องนโยบายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย คุณอรอนงค์ ลาภภูวนารถ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สนง.ปปส. (ส่วนกลาง) คราวครั้งบรรยายถวายความรู้ให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลือนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เขตภาคกลาง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559