คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนไทย

คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนไทย

คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนไทย

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ อาชีวศึกษา ปีที่ ๑-๓ 

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปปส)