รายงานผลการดำเนินงานโครงการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565