+ ประมวลภาพประชุม 6 ภาค 23 จังหวัด

+ ประมวลภาพประชุม 6 ภาค 23 จังหวัด

ประมวลภาพ
การประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจังหวัด
เฉพาะส่วนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด
ครั้งที่ 3
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2552
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
****************


 

TEST