+ ประมวลภาพวันสัมมนา ๑๖-๑๗ กย.ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

+ ประมวลภาพวันสัมมนา ๑๖-๑๗ กย.ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประมวลภาพ 
สัมมนาพระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์ และพะนักเผยแผ่ทั่วประเทศ 
เรื่องการพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้เข้มแข็ง 
วันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
****************