ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒