ประมวลภาพจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประมวลภาพจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

  

พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี  รองอธิการบดี เยี่ยมชมนิทรรศการ

  

เยี่ยมชมนิทรรศการนักเรียนจากอำเภอศรีณรงค์ ซึ่งมีพระครูกัลยาณธรรมโฆษ

วัดโมฬีวงษา  เป็นประธานผู้ประสานงานประจำอำเภอศรีณรงค์

 

    พระมหาเจริญสุข  คุณวีโร   ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ

           ประธานผู้ประสานงานอำเภอศรีขรภูมิ

  

   พระธรรมโมลี รองอธิการบดี บรรยายให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

  

พระศรีวิสุทธิคุณ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  บรรยายให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน