งานฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบโล่เกียรติคุณ มอบทุนการศึกษา วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

งานฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบโล่เกียรติคุณ มอบทุนการศึกษา วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓