พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเทิดไท้องค์ราชัน  ๘๔ ชันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ ชันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระครูปริยัติยานุศาสน์        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร วิทยาเขตเชียงใหม่         พร้อมด้วยคณาจารย์   เจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง และวิทยาเขตเชียงใหม่   พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบนพื้นที่สูง       ถวายการต้อนรับ พระครูอนุสิฐธรรมสารรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานพิธี ฝ่ายสงฆ์   ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ ชันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายกมล ประเสริฐกุล         นายอำเภอปางมะผ้า     จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส      มีผู้เข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งสิ้น ๑๕๐ ครอบครัว จาก ๕ หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ  ลีซอ และไทยใหญ่   ณ อาศรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบนพื้นที่สูง บ้านลุกป่าก๊อ    ต.สบป่อง   อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔