• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระมหาไพโรจน์
ฉายา
ญาณโสภโณ
นามสกุล
-
อายุ
28 ปี
พรรษา
7 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
4
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล ท่าคา (4) อำเภอ อัมพวา (35) จังหวัด สมุทรสงคราม (99)
โทร 087-5800031

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ท่าคา (4) อำเภอ อัมพวา (31) จังหวัด สมุทรสงคราม (102)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00