• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสมชาย
ฉายา
อาสโภ
นามสกุล
-
อายุ
63 ปี
พรรษา
25 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
1-2
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล บางลี่ อำเภอ อัมพวา (35) จังหวัด สมุทรสงคราม (99)
โทร 082-6512240

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล บางนางลี่ อำเภอ บางคนที (17) จังหวัด สมุทรสงคราม (102)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00