• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระวิเชียร
ฉายา
อธิปญฺโญ
นามสกุล
-
อายุ
75 ปี
พรรษา
16 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
โท
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล คุ้งสำเภา (2) อำเภอ มโนรมย์ (8) จังหวัด ชัยนาท (155)
โทร 082-401-0175

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล คุ้งสำเภา (3) อำเภอ มโนรมย์ (7) จังหวัด ชัยนาท (155)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00