• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระรัชชานนท์
ฉายา
สุขวินโย
นามสกุล
-
อายุ
0 ปี
พรรษา
0 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
1-2
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล บางปิด (1) อำเภอ แหลมงอบ (5) จังหวัด ตราด (41)
โทร 087-1489931

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล อำเภอ จังหวัด ตราด (42)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00