• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสมภาร
ฉายา
เตชวโร
นามสกุล
-
อายุ
50 ปี
พรรษา
30 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
1-2
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล ท่ากกแดง (13) อำเภอ เซกา (29) จังหวัด บึงกาฬ (130)
โทร 093-3917439

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล บ้านผือ (4) อำเภอ โพนพิสัย (39) จังหวัด บึงกาฬ (199)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00