• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอารมณ์หวาน
ฉายา
จนฺทโสภาโส
นามสกุล
(พิมพ์พรหมมา)
อายุ
60 ปี
พรรษา
18 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล เจียด (3) อำเภอ เขมราฐ (37) จังหวัด อุบลราชธานี (479)
โทร 081-065-9962

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล เจียด (4) อำเภอ เขมราฐ (32) จังหวัด อุบลราชธานี (480)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00