• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
เจ้าอธิการบุญเลี้ยง
ฉายา
ปญฺญโก
นามสกุล
(แผลงฤทธิ์)
อายุ
69 ปี
พรรษา
21 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.3

สังกัดวัด

ตำบล ตบหู (2) อำเภอ เดชอุดม (27) จังหวัด อุบลราชธานี (479)
โทร 089-068-8289

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ตบหู (2) อำเภอ เดชอุดม (26) จังหวัด อุบลราชธานี (480)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00