• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระโสภณธรรมทัศน์(สง่า)
ฉายา
ปญฺญาสาโร
นามสกุล
นาคีสังข์
อายุ
67 ปี
พรรษา
45 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล สะเดา (5) อำเภอ นางรอง (43) จังหวัด บุรีรัมย์ (482)
โทร 0640642148

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล สะเดา (5) อำเภอ นางรอง (45) จังหวัด บุรีรัมย์ (483)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00