• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสุขใจ
ฉายา
จนฺทสาโร
นามสกุล
-
อายุ
47 ปี
พรรษา
23 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.3

สังกัดวัด

โทร 0871497546

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล คู้ยายหมี่ อำเภอ สนามชัยเขต (31) จังหวัด ฉะเชิงเทรา (286)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00