• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระเกรียงไกร
ฉายา
ธมฺมวโร
นามสกุล
-
อายุ
27 ปี
พรรษา
6 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล ท่าลี่ (7) อำเภอ ท่าลี่ (16) จังหวัด เลย (301)
โทร 0800066770

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ท่าลี่ (4) อำเภอ ท่าลี่ (20) จังหวัด เลย (304)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00