• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระไพรวัลย์
ฉายา
เตชธโร
นามสกุล
-
อายุ
34 ปี
พรรษา
10 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล หนองบัว (6) อำเภอ ภูเรือ (10) จังหวัด เลย (301)
โทร 093-4546771

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล หนองบัว (5) อำเภอ ภูเรือ (11) จังหวัด เลย (304)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00