• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระเทอดศักดิ์
ฉายา
ญาณวีโร
นามสกุล
-
อายุ
43 ปี
พรรษา
18 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล ห้วยส้ม (4) อำเภอ ภูกระดึง (13) จังหวัด เลย (301)
โทร 0878978658

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ห้วยส้ม (3) อำเภอ ภูกระดึง (14) จังหวัด เลย (304)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00