• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอธิการหนูรวม
ฉายา
ยตินฺธโร
นามสกุล
-
อายุ
56 ปี
พรรษา
13 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล ห้วยสีเสียด (6) อำเภอ ภูหลวง (9) จังหวัด เลย (301)
โทร 093-0679553

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ปวนพุ (12) อำเภอ หนองหิน (31) จังหวัด เลย (304)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00