• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
เจ้าอธิการรวยรินทร์
ฉายา
สิริธมฺโม
นามสกุล
-
อายุ
55 ปี
พรรษา
38 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

โทร 080-1946808

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ปากกู่ อำเภอ โนนสัง (15) จังหวัด หนองบัวลำภู (114)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00