• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอธิการสุวัณ
ฉายา
ฐิตโสภโณ
นามสกุล
-
อายุ
39 ปี
พรรษา
19 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
1-2
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล นาแก (2) อำเภอ นาวัง (15) จังหวัด หนองบัวลำภู (114)
โทร 093-3687748

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล นาแก (3) อำเภอ นาวัง (11) จังหวัด หนองบัวลำภู (114)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00