• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสมหมาย
ฉายา
ฐิตธมฺโม
นามสกุล
-
อายุ
54 ปี
พรรษา
18 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
โท
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

โทร 085-7557589

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล โพนม่วง อำเภอ ศรีบุญเรือง (26) จังหวัด หนองบัวลำภู (114)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00