• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอนุสรณ์
ฉายา
อนุตตฺโร
นามสกุล
-
อายุ
31 ปี
พรรษา
10 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
โท
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล นาอ้อ (10) อำเภอ เมืองเลย (95) จังหวัด เลย (301)
โทร 0808249786

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล นาดี (3) อำเภอ สุวรรณคูหา (18) จังหวัด เลย (114)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00