• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระเดชยอด
ฉายา
ธมฺมรตโน
นามสกุล
-
อายุ
50 ปี
พรรษา
4 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
ตรี
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.3

สังกัดวัด

ตำบล เป๊าะ (4) อำเภอ บึงบูรพ์ (12) จังหวัด ศรีสะเกษ (513)
โทร 939743122

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล เป๊าะ (9) อำเภอ บึงบูรพ์ (12) จังหวัด ศรีสะเกษ (514)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00