• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอธิการพิรมย์
ฉายา
พุทฺธรกฺขิโต
นามสกุล
-
อายุ
0 ปี
พรรษา
0 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล อำเภอ กบินทร์บุรี (60) จังหวัด ปราจีนบุรี (180)
โทร 062-5933788

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล อำเภอ กบินทร์บุรี (61) จังหวัด ปราจีนบุรี (180)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00