• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสุชาติ
ฉายา
สุชาโต
นามสกุล
-
อายุ
53 ปี
พรรษา
7 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล นาดี (2) อำเภอ นาดี (16) จังหวัด ปราจีนบุรี (180)
โทร 092-468-0310

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล สำพันตา (7) อำเภอ นาดี (16) จังหวัด ปราจีนบุรี (180)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00