• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอธิการสมยศ
ฉายา
เตชธมฺโม
นามสกุล
-
อายุ
55 ปี
พรรษา
19 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.7

สังกัดวัด

โทร 089-5408649

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล *กกแดง อำเภอ *กิ่ง อ.กำพุธ จ.จันทบุรี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (130)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00