• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสมุห์กิตติกรณ์
ฉายา
กิตฺติปญฺโญ
นามสกุล
-
อายุ
0 ปี
พรรษา
0 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล อำเภอ เมืองสิงห์บุรี (23) จังหวัด สิงห์บุรี (119)
โทร 840787411

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล อำเภอ เมืองสิงห์บุรี (24) จังหวัด สิงห์บุรี (119)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00