• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระไพศาล
ฉายา
อภิวโร
นามสกุล
-
อายุ
45 ปี
พรรษา
9 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล บางปลากด (3) อำเภอ ป่าโมก (16) จังหวัด อ่างทอง (156)
โทร 080-6597907

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล อำเภอ จังหวัด อ่างทอง (130)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00