• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระยุทธนา
ฉายา
ภาณุวฑฺฒโน
นามสกุล
-
อายุ
25 ปี
พรรษา
6 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.สศ. / ป.บส.

สังกัดวัด

ตำบล ลานสัก (2) อำเภอ ลานสัก (24) จังหวัด อุทัยธานี (122)
โทร 0967949730

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ทุ่งพง (2) อำเภอ หนองฉาง (27) จังหวัด อุทัยธานี (123)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00