• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระแสงตะวัน
ฉายา
มนสาโร
นามสกุล
-
อายุ
33 ปี
พรรษา
7 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล ละอาย (6) อำเภอ ฉวาง (7) จังหวัด นครศรีธรรมราช (240)
โทร 0813074530

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ละอาย (4) อำเภอ ฉวาง (5) จังหวัด นครศรีธรรมราช (241)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00