• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอธิการชนะ
ฉายา
จิตฺตสํวโร
นามสกุล
-
อายุ
75 ปี
พรรษา
24 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.4

สังกัดวัด

ตำบล ท่าพยา อำเภอ ปากพนัง (32) จังหวัด นครศรีธรรมราช (240)
โทร 0872849431

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ท่าพยา อำเภอ ปากพนัง (36) จังหวัด นครศรีธรรมราช (241)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00