• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระครูพิพัฒนานุการ
ฉายา
ชินปุตฺโต
นามสกุล
-
อายุ
59 ปี
พรรษา
39 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

โทร 081-2718140

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ท่าพยา อำเภอ ปากพนัง (36) จังหวัด นครศรีธรรมราช (241)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00