• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระเทวะ
ฉายา
ขนฺติพโล
นามสกุล
-
อายุ
- ปี
พรรษา
- พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
โท
เปรียญธรรม
3
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล นาหม่อม (6) อำเภอ นาหม่อม (12) จังหวัด สงขลา (230)
โทร 084-7091759

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล นาหม่อม (6) อำเภอ นาหม่อม (12) จังหวัด สงขลา (228)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00