• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสุทัศน์
ฉายา
กิตฺติภทฺโท
นามสกุล
-
อายุ
- ปี
พรรษา
- พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.บส.

สังกัดวัด

ตำบล หานโพธิ์ (3) อำเภอ เขาชัยสน (8) จังหวัด พัทลุง (85)
โทร 063-5495573

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล หินตก (2) อำเภอ ร่อนพิบูลย์ (6) จังหวัด พัทลุง (241)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00