• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระชัยวัฒน์
ฉายา
ชยธมฺโม
นามสกุล
-
อายุ
43 ปี
พรรษา
5 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล พิมาน (4) อำเภอ เมืองสตูล (8) จังหวัด สตูล (26)
โทร 084-2154100

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล (87)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00