• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์
ฉายา
ฐิติคุโณ
นามสกุล
-
อายุ
50 ปี
พรรษา
10 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.โท

สังกัดวัด

ตำบล พิมาน (4) อำเภอ เมืองสตูล (8) จังหวัด สตูล (26)
โทร 080-5455262

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล พิมาน อำเภอ เมืองพัทลุง (28) จังหวัด สตูล (87)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00