• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระคำอ้าย
ฉายา
ปญฺญาวโร
นามสกุล
-
อายุ
62 ปี
พรรษา
36 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

โทร 0613109449

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ห้วยชมพู อำเภอ เมืองเชียงราย (83) จังหวัด เชียงใหม่ (400)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00