• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระดวงทิตย์
ฉายา
สนฺจิตฺโต
นามสกุล
-
อายุ
47 ปี
พรรษา
21 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

โทร 0861920688

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล อำเภอ แม่สะเรียง (22) จังหวัด เชียงใหม่ (103)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00