• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระใบฎีกายงยุทธ์
ฉายา
ญาณวโร
นามสกุล
-
อายุ
50 ปี
พรรษา
18 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล พานทอง (2) อำเภอ ไทรงาม (9) จังหวัด กำแพงเพชร (160)
โทร 0823955427

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล พานทอง (2) อำเภอ ไทรงาม (10) จังหวัด กำแพงเพชร (160)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00