• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสมุห์ชลาวุฒิ
ฉายา
ธีรปญฺโญ
นามสกุล
-
อายุ
35 ปี
พรรษา
15 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล ป่าคา (5) อำเภอ ท่าวังผา (26) จังหวัด น่าน (272)
โทร -

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ป่าคา (4) อำเภอ ท่าวังผา (25) จังหวัด น่าน (272)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00