• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอำนวย
ฉายา
จิตฺตกาโร
นามสกุล
-
อายุ
30 ปี
พรรษา
9 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล อุ้มผาง (2) อำเภอ อุ้มผาง (13) จังหวัด ตาก (135)
โทร 0932206398

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล แม่จัน (1) อำเภอ อุ้มผาง (13) จังหวัด ตาก (138)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00