• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระครูวิสุทธิ์ธีรคุณ
ฉายา
จิตฺตวิสุทฺธิ
นามสกุล
ทัสสะ
อายุ
65 ปี
พรรษา
45 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.โท

สังกัดวัด

ตำบล ห้วยม่วง (4) อำเภอ กำแพงแสน (34) จังหวัด นครปฐม (296)
โทร 0812781086

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ห้วยม่วง (3) อำเภอ กำแพงแสน (35) จังหวัด นครปฐม (296)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00