• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอนุวัฒน์
ฉายา
กิตฺติวฑฺฒโน
นามสกุล
สุขสมศิลป์
อายุ
31 ปี
พรรษา
6 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.6

สังกัดวัด

โทร 0925812213

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล บ่อพลับ อำเภอ สองพี่น้อง (62) จังหวัด สุพรรณบุรี (338)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00